Sunday, November 29, 2015

Bhagavad Gita in Brirf - drtps - 2011 July & November


http://drtps-spiritual-talks.blogspot.in/2015/12/bagavad-gita-slokas-drtps-2015-december.html


http://drtps-spiritual-talks.blogspot.in/2015/12/bagavad-gita-brief-drtps-2011-november.html


http://drtps-spiritual-talks.blogspot.in/2015/12/bhagavad-gita-in-brirf-drtps-2011-july.html






110719-AURORA Engineering College - Bhongir 
- Bagavad Gita Lecture by DrTPS


drtps-bg1.wmv 
110720-AURORA Engineering College - Bhongir - Bagavad Gita Lecture by DrTPS





drtps-bg2.wmv
110720-AURORA Engineering College - Bhongir - Bagavad Gita Lecture by DrTPS




drtps-bg3.wmv


drtps-bg4.wmv

110720-AURORA Engineering College - Bhongir - Bagavad Gita Lecture by DrTPS






DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113

bg-1-6-1.wmv




bg-1-6-2.wmv



DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113


bg-7-9-1.wmv 

DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113




bg-7-9-2.wmv

DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113





BG-10-11-s.wmv



DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113




bg-12-s.wmv




DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113





bg-13-s.wmv


DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113





bg-14-18-s.wmv

DrTPS - BG (Bagavad Gita) class at Shiksha-HP-EFIL 111113